CZ Holiday

  • 776 615 535
  • info@czholiday.com

Všeobecné podmínky/GDPR

 

1. Úvod

Provozovatelem cestovní agentury je společnost CZ Holiday s.r.o.

Cestovní agentura (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK).

CA má řádně podepsané smlouvy o obchodním zastoupení pouze s CK, které jsou řádně pojištěny pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. Nabídka zájezdů zveřejňovaná na webové stránce CA www.czholiday.com je aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK,které jsou pořadatelem zájezdů. Údaje v tomto elektronickém katalogu jsou platné v době aktualizace CK. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů nesprávně poskytnutých pořádající CK. Závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě. Zájezdy jsou nabízeny za stejné ceny jako u pořádající CK.

 

2. Nezávazná rezervace zájezdu

Každý návštěvník serveru si může nezávazně rezervovat libovolný zájezd či ubytování z nabídky na webu www.czholiday.com.

Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce rezervace neurčí prioritu po sobě jdoucích rezervací, tak CA rezervuje zájezdy v zaslaném pořadí .

CA si vyhrazuje právo odmítnout rezervace, které jsou neúplné tzn. obsahují nesprávné osobní údaje jako telefonní číslo, email, nebo jsou rozporuplné.

Objednávky zaslané přes víkend není možné okamžitě realizovat z důvodu otevírací doby CK. CK nemají otevřeno přes víkend. Zaměstnanec CA bude objednávku řešit v pondělí následujícím po víkendu.

 

3.Rezervace

Po nezávazné rezervaci zájezdu je zákazník kontaktován CA a je ověřena dostupnost zájezdu u příslušné CK včetně ceny a je s ním dohodnut postup vedoucí k uzavření smlouvy o zájezdu.

Zákazník uzavírá prostřednictvím CA smlouvu přímo s cestovní kanceláří.

Platební podmínky a výši zálohy se odvíjí od platebních podmínek dané CK stejně jako rozsah služeb a jejich čerpání, případné změny v zájezdu, storno, vrácení platby, reklamace a další podmínky v rámci smlouvy o zájezdu a řídí se obchodními podmínkami příslušné CK.

CA taktéž nenese žádnou odpovědnost za případné problémy vzniklé selháním techniky, např. chyba aplikace, selhání počítačů apod.

 

4.Zpracování osobních údajů   

Provedením rezervace zákazník uděluje provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro organizátora zájezdu ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel tyto údaje údaje zpracovává za účelem  poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a to po dobu nezbytně nutnou.

Správcem osobních údajů je organizátor zájezdu, který tyto údaje zpracovává v elektronické podobě v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e- mailová adresa a telefonní spojení. Zákazník má právo k jejich přístupu  a je oprávněn písemně požádat o údaje, které jsou v systému zpracovávány.

Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Zákazník může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na email info@czholiday.com.

 

5. Reklamace

CA nenese odpovědnost za náhradu škody nebo jiné nároky klienta související se zakoupeným zájezdem. Případné reklamace, náhrady škody a jiné nároky klient uplatňuje přímo u pořádající CK. CA není pořadatelem zájezdu a nemá nárok tyto požadavky řešit.

K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje pořadatel důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu.

 

6. Závěrečná ustanovení

Smlouva o zprostředkování mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí českým právem.Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.Provozovatel upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od  1.1.2019

 
Vytvářím objednávku...